Bresenham's line algorithm

V0 = (x0, y0) = (, )
V1 = (x1, y1) = (, )

Click to set start point V0.